Friday, April 9, 2010

Thomas Pollock AnschutzThomas Pollock Anschutz (American, 1851–1912)

No comments:

Post a Comment